Colofon

Auteurs

  • Sietsche van Gunst, wetenschappelijk medewerker NHG
  • Marjolijn Hugenholtz, wetenschappelijk medewerker NHG/huisarts

Foto's

  • Hoofdstuk 9: Margot Scheerder

Uitgave: Prelum, Utrecht i.s.m. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Utrecht
Ontwerp omslag en binnenwerk: H2R+, Deventer 
Opmaak binnenwerk: Coco Bookmedia, Amersfoort 
Druk- en bindwerk: REAL Concepts, Velp

ISBN 978-90-8562-195-9
NUR 871

Prelum
Zwarte Woud 14
3502 MA Utrecht
www.prelum.nl

www.wondzorgvoorhuisartsen.nl

Eerste editie 2022, eerste druk. Een herziening van Wondzorg in de huisartsenpraktijk, editie 2017
© Nederlands Huisartsen Genootschap

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NHG.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stbl. 351 zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht, Postbus 882, 1180 AW Amstelveen.
Voor het overnemen van één of meer gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot het NHG te wenden.

Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een betrouwbare uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen ze geen aansprakelijkheid aanvaarden voor drukfouten en andere onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen.

Nieuwsgierig geworden naar de rest van de inhoud?

Bestel het boek vandaag nog, maak een account aan en log in.

Bestel het boek Inloggen